NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov1.
PREDŠOLSKO OBDOBJE
Zdravstveno-vzgojno delo s starši, vzgojiteljicami in predšolskimi otroki poteka v obliki predavanj, učnih delavnic in dela v majhnih skupinah. Predvideva ga Pravilnik o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. list št. 19/98), na strani vzgojno izobraževalnih zavodov pa sodelovanje vrtcev z zdravstvenimi ustanovami omogoča Zakon o vrtcih. Slednji določa načela, cilje in program dela predšolske vzgoje, katerih pomembna rdeča nit naj bi bila tudi promocija zdravja in zdravstvena vzgoja.
                                                                   
Vsebine izobraževanj za vzgojitelje in starše so vezane predvsem na iskanje kakovostnih informacij s področja zdravja in varnosti otrok in na preventivo prenosa nalezljivih bolezni v vrtčevskem okolju, s poudarkom na prepoznavanju in ukrepanju ob nujnih stanjih pri otroku, pojavu glistavosti, ušivosti, respiratornih obolenj in osebne higiene. Po dogovoru z vrtcem in upoštevaje aktualno problematiko posameznih skupin lahko vsebine, oblike in čas trajanja izobraževanj ustrezno prilagodimo.

Vsebine za otroke so določene s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in obsegajo področje gibanja in preprečevanja poškodb, higiene, zdrave in uravnotežene prehrane, ustnega zdravja in preprečevanja prenosa nalezljivih bolezni.


2. ŠOLSKO OBDOBJE
Vzgoja za zdravje šolskih otrok in mladostnikov poteka na dva načina: v okviru rednih sistematskih pregledov v zdravstvenem domu in v okviru predavanj, delavnic in informativnih stojnic ki jih izvajalci izvedemo neposredno na šoli. 

Aktivnosti v šolskem prostoru se izvajajo tako med osnovnošolsko kot tudi srednješolsko populacijo, vsebine pa se sistematično nadgrajujejo od prvega razreda osnovne šole pa vse do zaključnega letnika srednješolskih programov. Medtem, ko so teme za osnovnošolce določene zelo jasno, imamo izvajalci pri določanju vsebin za srednješolce možnost, da le-te uskladimo s potrebami ciljne populacije in značilnostmi okolja, v katerem se šola nahaja. Pri tem poskušamo zajeti vse tri komponente zdravja - telesno, duševno in socialno.
                                                                   
Pri načrtovanju in organizaciji aktivnosti se opiramo na smernice in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pri izvajanju pa sodelujemo s široko paleto izobraževalnih zavodov v lokalni skupnosti.

Tako kot v predšolskem so tudi v šolskem okolju poleg otrok in mladostnikov naša ciljna populacija tudi starši in učitelji.
Za šolarje, dijake in pedagoške delavce organiziramo tudi izobraževanja s področja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (TPO).

KONTAKT:

Jana Lavtižar, Matjaž Livk (OŠ, TPO)
jana.lavtižar@zd-kranj.si
04/20 82 114030 450 663

Špela Cvetrežnik (VVO, TPO, SŠ)
spela.cvetreznik@zd.kranj.si
04/20 82 114