Dejavnosti

Razvojna ambulanta

Razvojna ambulanta OZG OE ZD Kranj je vključena v projekt

RIPO GORENJSKA 
(Razvojna Interdisciplinarna Podpora Otrokom Gorenjske) oz.

»Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev«

14. julija 2017 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. S pilotnim projektom bomo Zakon o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami preizkusili v praksi in postavili osnovo za oblikovanje podzakonskih aktov. Predvidena uveljavitev zakona bo 1.1. 2019 oz. ko bodo sprejeti veljavni podzakonski akti.

Nosilec projekta je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, šport ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti. Izbrani izvajalki projekta v vzhodni kohezijski regiji sta razvojna ambulanta Celje in Maribor, v zahodni kohezijski regiji pa razvojna ambulanta OZG OE Kranj. Pri izvedbi zastavljenih nalog pa sodelujejo tudi vrtci, centri za socialno delo in nevladne organizacije.

Projekt je financiran iz Evropskega socialnega sklada in bo trajal 24 mesecev.

Osnovna naloga projekta je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami, podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami.Poleg tega pa tudi spodbuditi učinkovito, hitro in fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami preko izobraževanja in krepitve kompetenc strokovnih delavcev in laične javnosti.

Za izvedbo projekta smo osnovne time razvojnih ambulant dopolnili z dodatnimi kadri in tako oblikovali multidisciplinarni tim, v katerega so vključeni naslednji strokovni profili:

· zdravnik spec. pediater;
· dipl. med. sestra;
· srednja med. sestra;
· nevrofizioterapevt;
· delovni terapevt;
· logoped;
· psiholog;
· specialni pedagog ter
· socialni delavec.

Poleg tega je član multidisciplinarnega tima na željo staršev lahko tudi predstavnik družine, katerega naloga je, da družini nudi podporo in svetovanje ter jo informira in napoti v ustrezne programe nevladnih organizacij (NVO). Multidisciplinarnemu timu se lahko pri otrocih, ki obiskujejo vrtec priključi tudi predstavnik strokovnega tima v vrtcu.
Tovrstne obravnave in podpore družini bo v naslednjih dveh letih na Gorenjskem deležnih najmanj 400 predšolskih otrok.

V okviru projekta bomo poleg tega izdelali še:
- protokole sodelovanja med različnimi službami, ki prihajajo v stik z otrokom in njegovo družino (zdravstvo, vrtci, centri za socialno delo, nevladne organizacije) in so vključene v celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami,
- klinične poti obravnave za vsaj tri skupine otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin glede na izražene rizične dejavnike, neznačilen/pomanjkljiv razvoj, prepoznane sindrome in/ali okvare in
- spletne strani namenjene staršem, strokovnjakom in širši javnosti z informacijami o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami.

Pravna podlaga izvajanja teh aktivnosti je:
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), Uradni list RS, št. 41/2017
- Javni razpis za izbor operacij »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« (http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javni_razpisi/JR_141-3/Razpisna_dokumentacija.pdf)

NAŠI SODELAVCI:

Razvojni oddelek vrtca Mojca, Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, ro-mojca.kr@guest.arnes.si
Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj, soncek.gdcp@gmail.com
Sožitje – Društvo Kranj, www.sozitje.si


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in RS.