NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Razvojna ambulanta

Razvojna ambulanta z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo (CZO)
 
Kaj je Center za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami?
Razvojna ambulanta z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo (CZO) je namenjena odkrivanju, zgodnji obravnavi in spremljanju otrok z rizičnimi dejavniki razvoja oz. motnjami v razvoju. Gre za otroke in njihove družine, ki potrebujejo posebno pozornost in skrb zaradi dejavnikov tveganja za razvoj oziroma z opaženimi odstopi v razvoju. Prav tako tudi spremlja in obravnava starejše otroke in mladostnike do 18. leta starosti z najrazličnejšimi razvojnimi težavami, ki so posledica zgodnje možganske okvare, nepravilnega razvoja, genetičnih ali presnovnih obolenj in avtizma.

Z dejavnostjo, ki jo izvajamo v okviru razvojne ambulante s CZO, omogočamo otrokom kakovostno, celovito in sodobno diagnostično-terapevtsko obravnavo v domačem okolju.

POMEMBNO! Razvojna ambulanta je sestavljena iz tima strokovnjakov, ki celostno obravnavajo otroke. V namen najboljše obravnave otroka in zagotavljanja celovite obravnave, je nujno, da se naročate v razvojno ambulanto svoje regije (najbližjo okolju, kjer otrok prebiva).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo sodelujejo naslednji strokovni delavci:
Zdravnik specialist pediatrije (ali druge specialnosti) z znanji razvojne medicine, diplomirana in srednja medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, socialni delavec, specialni pedagog, psiholog, zdravstveni administrator in po potrebi drugi strokovnjaki.

Zdravnik
Zdravniki v centru za zgodnjo obravnavo so praviloma specialisti pediatri z dodatnimi znanji o razvoju otroka in zgodnji obravnavi.
Ob prihodu v center za zgodnjo obravnavo se zdravnik pogovori s starši o poteku nosečnosti, poroda in dosedanjega razvoja ter o skrbeh v zvezi z razvojem otroka.
Med pregledom opazuje otrokovo gibanje in igro, oceni socialno interakcijo otroka, komunikacijo, vidno in slušno zaznavanje, otrokove grobo-motorične in fino-motorične spretnosti ter glede na razvoj igre posredno tudi otrokove kognitivne sposobnosti. Po pregledu se pogovori s starši in jim razloži svoja opažanja. Poda nekaj osnovnih nasvetov glede nege in ustreznega sodelovanja z otrokom pri vsakodnevnih aktivnostih.
V primeru opaženih odstopanj na enem ali več področjih razvoja se s starši pogovori o možnosti vključitve v obravnave v okviru multidisciplinarnega tima, ki so pomembni za pomoč otroku in družini s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja in socialnega varstva. Po potrebi, v dogovoru s starši, otroka napoti na nadaljnjo diagnostično in terapevtsko obravnavo k ustreznim specialistom.

Medicinska sestra
Medicinska sestra je običajno prva oseba s katero se srečajo starši v centru za zgodnjo obravnavo. Odgovorna je za vodenje čakalne knjige, za razvrščanje napotnic, naročanje in urejanje dokumentacije. Deluje v timu z zdravnikom, starše in otroka pripravi na pregled, sodeluje pri pregledu in se povezuje s člani širšega tima glede organizacije timskih pregledov in sestankov, sodeluje tudi pri učenju starše za pravilno sodelovanje s svojim otrokom v vsakodnevnih aktivnostih.

Fizioterapevt s specialnimi znanji nevrofizioterapije
Fizioterapevt zaposlen v razvojni ambulanti obravnava dojenčke, malčke in otroke, ki imajo primanjkljaje v razvoju gibanja, nadzoru telesne drže, primanjkljaje stabilnosti in ravnotežja. Za delo si mora postopoma pridobiti zelo obsežna podiplomska specialna znanja razvojno nevrološke obravnave otrok in dojenčkov.
Pri svojem delu uporablja različne specialne tehnike, katerih glavni cilj je izboljšanje čutno-gibalne izkušnje razvijajočega se gibanja.
Gre za celosten in dinamičen pristop k usposabljanju otrok z motnjami v razvoju. Fizioterapevt dojenčku ali otroku pomaga izvesti in s ponavljanjem utrjevati najbolj optimalen in raznolik način gibanja – omogoči mu kakovostno čutno-gibalno izkušnjo, obenem pa preprečuje oz. inhibira abnormne ali patološke gibalne vzorce. S tem vpliva na razvoj telesne sheme in normalizacijo mišične aktivnosti, ki povratno skozi občutenje pravilnega gibanja vpliva na izboljšanje izvajanja različnih funkcionalnih aktivnosti in k boljši kakovosti življenja v kasnejšem obdobju posameznikovega razvoja.

Cilji fizioterapevtske obravnave so:  ustrezno in kakovostno usvajanje razvojnih mejnikov, razvoj ustrezne telesne drže in vzpostavljanje dobre ravnotežnostne kontrole za izvajanje raznolikih aktivnosti, ki so običajne za otrokovo razvojno starost. Pomemben del obravnave je učenje staršev za pravilno rokovanje in sodelovanje z otrokom, kar vključuje učenje terapevtskega rokovanja in svetovanje glede uporabe primerne obleke, opreme in  pripomočkov. Pri svojem delu sodeluje s člani tima, s katerimi išče najboljše individualne rešitve za posameznega otroka.

Delovni terapevt
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki s specifičnim terapevtskim pristopom pomaga otroku, da se preko igre in namenskih aktivnosti čim bolj uspešno vključi v vsakdanje življenje. Preko igre pomaga otroku graditi in utrjevati čutno-gibalne izkušnje in jih prenesti v pogosto uporabo v vsakdanih funkcionalnih aktivnostih (slačenje, oblačenje, hranjenje, skrb za samega sebe, igra, …). Pri otroku prepoznava senzorne motnje in pomaga integrirati senzorne sisteme. Delovni terapevt svetuje staršem pri izbiri igrač, pripomočkov, prilagoditvah aktivnosti in okolja, zato je nujno, da ima specifična specialna znanja iz razvojno nevrološke obravnave otrok ter znanja s področja senzorne integracije.

Logoped
Delo logopeda v okviru zgodnje obravnave zajema:
-      Preprečevanje in zgodnjo obravnavo zaostankov in motenj na področju komunikacije, govora in jezika.
-      Iskanje učinkovitih, funkcionalnih strategij na področju komunikacije, govora in jezika – za izboljšanje kakovosti življenja.
-      Poleg področja govora, jezika in komunikacije pa se logoped v centru za zgodnjo obravnavo ukvarja tudi s težavami na področju hranjenja in požiranja.
Ključno je svetovanje staršem in ostalim osebam v otrokovem okolju. Za tovrstno delo logoped potrebuje mnoga specifična specialna znanja z mnogih logopedskih področij, kot tudi s področja razvojno nevrološke obravnave.

Specialni pedagog
Specialni in rehabilitacijski pedagog deluje v tesni povezanosti in sodelovanju z ostalimi delavci v timu.
Je strokovnjak, čigar delo se osredotoča na specialno-pedagoške obravnave otrok s primanjkljaji na področjih spoznavnega, motoričnega, govorno-jezikovnega in socialnega razvoja ter prilagojenega vedenja. Pomemben spekter dela specialnega pedagoga je ocenjevanje otrokovih potreb in potreb družin ter svetovanje pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v ustrezne vzgojno-izobraževalne ustanove.
V okviru terapevtske obravnave specialni pedagog skozi igro in s pomočjo različnih didaktičnih pripomočkov nudi otroku podporo in pomoč pri odpravljanju težav in vzpostavljanju nadomestnih strategij na področjih: težav z grafomotoriko, organizacije učenja in šolskega dela, šolskih spretnosti in veščin-branja, pisanja, računanja, pozornosti, koncentracije in spomina.
Specialni pedagog svetuje staršem in jim predstavi ustrezne igre, didaktični material in dejavnosti, s katerimi otrok v domačem okolju lahko krepi močna področja in razvija šibkejša. Na podlagi dela z otrokom specialni pedagog sodeluje tudi s pedagoškimi delavci v vzgojno-izobraževalnih institucijah – predlaga prilagoditve in način izvajanja prilagoditev znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. Opolnomoči posameznika v poznavanju lastnih močnih in šibkih področij ter mu pomaga pri razumevanju lastnega funkcioniranja.

Socialni delavec
Socialni delavec prevzema vlogo povezovalnega člena/koordinatorja med starši oziroma družino in strokovnimi delavci na področju zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja in nevladnih organizacij. Starše informira o različnih oblikah pomoči in pravicah , ki jih imajo kot starši/družina otroka s posebnimi potrebami ter kje, kdaj in kako jih uveljavljajo. Družini pomaga prepoznavati potrebe in želje, krepiti njene zmogljivosti ter vključevati in ohranjati njena močna področja. Socialna delavka deluje v dogovoru s starši po načelu zaupanja, spoštovanja in sodelovanja.

Psiholog
Psihološka obravnava otrok je usmerjena na različna področja delovanja otroka in družine. V terapevtskem procesu družini nudi podporo, spodbuja osebno, medosebno zaupanje ter krepi posamezne družinske člane, ki doživljajo različne oblike stisk.
Pregled pri psihologu pripomore k celostnemu razumevanju in poznavanju otrokovega razvoja. Navadno začetna celostna ocena otrokovega razvoja obsega tri do štiri srečanja, pri čemer je tekom prvega srečanja izveden obširen heteroanamnestični razgovor s starši in otrokom, tekom naslednjih dveh ali enega srečanja je izvedena celostna ocena otrokovega razvoja, ob zadnjem srečanju pa je staršem podana povratna informacija o pregledu ter izvedeno svetovanje. Po potrebi se dogovorimo za nadaljnje ambulantno vodenje/spremljanje.
Psiholog kot član tima s svojimi znanji in spretnostmi ter z uporabo standardiziranih preizkusov, vprašalnikov in testov izvede celostno oceno otrokovih kognitivnih, govorno-jezikovnih in gibalnih spretnosti ter oceno vedenja in čustvovanja. Tekom celostnega pregleda opredeli otrokova močna in šibka področja, otrokove varovalne dejavnike in dejavnike tveganja za razvoj. Na podlagi vseh zbranih informacij oblikuje individualizirana priporočila in staršem, ter po potrebi tudi strokovnim delavcem vrtca/šole, svetuje o značilnostih in ustreznih načinih spodbujanja otrokovega razvoja. Krepi občutek kompetentnosti staršev in otroka za spoprijemanje z vsakodnevnimi izzivi.
Aktivno se vključuje v interdisciplinarno timsko obravnavo otroka ter staršem nudi informacije o morebitnih dodatnih psihosocialnih virih pomoči v zdravstveni ustanovi, v vrtcu, v predšolskih oddelkih in v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in socialnovarstvenih zavodih.

Koristne povezave in informacije za starše:
  1. Pravilno sodelovanje z novorojenčkom - priročnik: https://www.sb-sg.si/Portals/0/Datoteke/Oddelki/HANDLING%20-%20prirocnik.pdf 
  2. Pravilno sodelovanje z dojenčkom - filmi: https://zdaj.net/novorojencek-in-dojencek/nega-in-sodelovanje-z-dojenckom/pravilno-rokovanje-z-dojenckom/ 
  3. Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih: https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/11/uporaba_zaslonov_smernice_za_splet_150_vecje_ilustracije.pdf 
  4. Povezava na spletno stran ZGNL - Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana:  http://zdravstvo.zgnl.si/navodila-za-uporabnike/ 
  5. Povezava na IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana: https://center-iris.si/ 


NAŠI SODELAVCI:

Razvojni oddelek vrtca Mojca, Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, ro-mojca.kr@guest.arnes.si

Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj, soncek.gdcp@gmail.com